1.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis ir jos priedai (toliau vadinama - „Sutartimi”) nustato prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt taisykles, nustato „Pirkėjo” ir UAB „Pauluma“, juridinio asmens kodas 148430870, bendrovės registruotos buveinės adresas Tulpių g. 1A, Panevėžys (toliau vadinama - „Pardavėju“) tarpusavio teises ir pareigas.
1.2. Pagal šią Sutartį parduodamų prekių (baldų ir kt. baldus lydinčių prekių ir paslaugų) (toliau - „Prekė (-ės)”) pavadinimai, kiekiai ir kainos nurodyti Pardavėjo patvirtintame „Užsakyme”, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
1.3. Pardavėjo parduodamos Prekės yra pagamintos atitinkamai pagal Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus ir standartus ir turi tai patvirtinančius dokumentus.
1.4. Pirkėjas - tai veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekes internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt
1.5. Užsisakyti Prekes internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt turi teisę:
1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.5.2. nepilnamečiai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.5.3. juridiniai asmenys;
1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.6. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą ir pažymėjęs varnele "Sutinku gauti reklaminius pranešimus el. paštu ir telefonu", sutinka gauti informacinius ir reklaminius pranešimus savo nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefonu. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti tokių pranešimų, informuoja apie tai Pardavėją el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt arba reklaminiame pranešime paspaudęs nuorodą "Atsisakyti reklaminių pranešimų".


2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas, suformavęs savo prekių krepšelį, nurodęs teisingą informaciją skiltyje „Pirkėjo informacija” ir susipažinęs su skelbiamomis Prekių pirkimo taisyklėmis, užsakymo pateikimo lange pažymi varnelę „Perskaičiau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis” ir kai Pardavėjas, susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu kontaktiniu telefonu ir / arba el. paštu ir aptaręs su Pirkėju Užsakymo sąlygas, el. paštu atsiunčia Pirkėjui patvirtintą Užsakymą.


3.1. Užsakyme ir Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja pirkti iš Pardavėjo šios Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes ir sumokėti Prekių kainą.
3.2. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą Pardavėjui, patvirtina, jog yra perskaitęs ir sutinka su internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt/Informacija/ skelbiamomis Prekių pirkimo taisyklėmis, įskaitant ir šią Sutartį, jos (taisyklės) Pirkėjui yra aiškios.


4.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti Prekes internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt, vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - Nutarimas) ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.228(10) straipsniais. Sutarties sudarymo momentas apibrėžtas šios Sutarties 2.1. punkte. Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas (ne ilgiau nei per 10 dienų) grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus į banko sąskaitą, iš kurios buvo gauti Pirkėjo mokėjimai. Visais atvejais apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt ir informuoti Pardavėją telefonu +370 675 46595.
4.3. Pirkėjas turi teisę keisti, grąžinti ar reikalauti pašalinti Prekių trūkumus, vadovaujantis Nutarimo, CK bei šios Sutarties nuostatomis.
4.4. Pirkėjas turi kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


5.1. Prieš pateikdamas Užsakymą Pardavėjui Pirkėjas privalo įvertinti Prekės parametrus dėl sėkmingo Prekės pristatymo.
5.2. Patvirtinus Užsakymą, Pirkėjas nebegali keisti Prekės komplektacijos, spalvos ar kitų parametrų, išskyrus, jei su Pardavėju būtų sutariama kitaip.
5.3. Jei pasikeičia Užsakymo pateikimo formoje pateikta Pirkėjo informacija, Pirkėjas turi nedelsiant apie pasikeitimus pranešti Pardavėjui el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti Pardavėjo perduodamas Prekes, pasirašydamas Prekių perdavimo - priėmimo aktą. Prekės perdavimo - priėmimo aktas - tai Pardavėjo ir Pirkėjo pasirašytas dokumentas, besąlygiškai patvirtinantis, kad kokybiška ir pilnos komplektacijos Prekė šioje Sutartyje nustatyta tvarka perduota Pirkėjui naudotis ir valdyti.
5.5. Už perduodamas Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Sutarties 8 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis Sutarties 1 priede nustatytų Prekių eksploatavimo ir priežiūros taisyklių bei kitų jam pateikiamų su Prekės surinkimu ir naudojimu susijusių instrukcijų.
5.7. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad:
5.7.1. minkšti svetainės baldai yra skirti sėdėjimui ir poilsiui, o ne pastoviam miegojimui ant jų;
5.7.2. natūralaus medžio, natūralios faneruotės tekstūrų nesutapimas nelaikomas kokybės trūkumu;
5.7.3. natūrali ir dirbtinė oda turi savybę temptis ir tai nelaikoma Prekių kokybės trūkumu.
5.8. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad Užsakyme nurodytos Prekės ir / ar paslaugos, atitinkančios 5.8.1 - 5.8.3 p. nurodytus kriterijus, yra gaminamos ir / ar suteikiamos pagal specialius Pirkėjo poreikius:
5.8.1. Minkšti baldai (sofos, kampinės sofos, foteliai, pufai ir pan.) su pasirinktu audiniu iš pateikto gamintojo sąrašo;
5.8.2. Medžio masyvo baldai, kurie Pirkėjui perduodami surinkti;
5.8.3. Baldų surinkimo paslaugos;
5.9. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas Pirkėjo įsiskolinimo pagal šią Sutartį išieškojimui pasitelktų skolų išieškojimo įmones / asmenis, perduotų jiems Pirkėjo duomenis ir įsipareigoja padengti visas su tokiu išieškojimu susijusias išlaidas.


6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės www.librobaldai.lt darbo stabilumui ir saugumui ir / arba pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be atskiro įspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.librobaldai.lt.
6.2. Pardavėjas pasilieka teisę laikinai arba neterminuotam laikui nutraukti internetinės parduotuvės www.librobaldai.lt veiklą be atskiro įspėjimo.
6.3. Pardavėjas turi kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


7.1. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti Užsakymą ir perduoti Pirkėjui Užsakymo ir šios Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes per Užsakyme nustatytą terminą.
7.2. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo gauti mokėjimai. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepatiekimą.
7.3. Jei yra reikalinga, Pardavėjas garantiniu laikotarpiu atlieka Prekės kokybės ekspertizę, taip pat nustato garantinio remonto būdą ir vietą.
7.4. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu, jeigu tam egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas, įsipareigoja pakeisti Prekes ar jų dalis kitomis kokybiškomis prekėmis ar jų dalimis arba atitinkamai sumažinti Prekių kainą. Techniškai sudėtingos ir brangios Prekės keičiamos tik tada, jeigu tos Prekės kokybei nustatyti reikalavimai iš esmės pažeisti.


8.1. Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt pateikdamas užsakymą Pardavėjui, pasirenka ir nurodo: ar (1) pageidauja apmokėti visą Užsakymo sumą iš karto, ar (2) mokėti 30 % (trisdešimt procentų) nuo Užsakymo vertės dydžio avansinę įmoką.
8.2. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pateiktą užsakymą, per 1 darbo dieną Pirkėjo nurodytais kontaktais su juo susisiekia, suderina užsakymo duomenis, jei reikalingas Prekių pristatymas ir / arba kita susijusi paslauga, informuoja apie paslaugos (-ų) kainą, ir, jei Pirkėjas sutinka su visomis aptartomis sąlygomis, el. paštu išsiunčia Pirkėjui patvirtintą Užsakymą ir išankstinę sąskaitą apmokėjimui.
8.3. Pirkėjas avansinį ir / arba pilną Užsakymo apmokėjimą atlieka bankiniu pavedimu į nurodytą Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirties laukelyje nurodydamas išankstinės sąskaitos numerį ir datą bei pirkėjo vardą ir pavardę (jeigu mokama ne iš pirkėjo sąskaitos). Avansinis ir / arba pilnas Užsakymo apmokėjimas laikomas gautu nuo atitinkamų sumų įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą.
8.4. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti pilno apmokėjimo už Prekes.
8.5. Pardavėjas Pirkėjo užsakytų Prekių siuntą pradeda formuoti tik gavęs avansinį arba pilną Užsakymo apmokėjimą (priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto būdo). Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo avansinio (arba pilno) Užsakymo apmokėjimo gavimo dienos.
8.6. Pardavėjas, paruošęs Užsakyme nurodytas Prekes perdavimui, praneša apie tai Pirkėjui jo nurodytais kontaktais. Pirkėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas sumokėti likusią Prekių ir / arba papildomų paslaugų kainą į nurodytą Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Tik gavus pilną Užsakymo apmokėjimą, Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę atidėti Prekių perdavimą Pirkėjui tiek dienų, kiek Pirkėjas vėluoja sumokėti Prekių ir / ar papildomų paslaugų kainą.
8.7. Pirkėjui vėluojant sumokėti už Prekes ir / ar papildomas paslaugas, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
8.8. Jei Pirkėjas, sumokėjęs avansinę įmoką, Užsakymo atsisako, o Prekės atitinka Sutarties 5.8.1. - 5.8.3. kriterijus, sumokėto avanso suma Pirkėjui negrąžinama. Ši nuostata netaikoma, kai Užsakymo atsisakoma per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Sutarties sudarymo momento.
8.9. Jei Pirkėjas, pilnai apmokėjęs Užsakymą, Užsakymo atsisako, o Prekės atitinka Sutarties 5.8.1. - 5.8.3. kriterijus, jam negrąžinama 30 % (trisdešimt procentų) nuo Užsakymo vertės dydžio sumokėta suma. Likusi Pirkėjo sumokėta suma jam grąžinama per 14 (keturiolika) dienų į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo gauti mokėjimai. Ši nuostata netaikoma, kai Užsakymo atsisakoma per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Sutarties sudarymo momento.
8.10. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo visos Užsakymo kainos sumokėjimo momento. Iki pilno apmokėjimo Prekė yra Pardavėjo nuosavybė.


9.1. Prekės perduodamos Pirkėjui ne vėliau kaip patvirtintame Užsakyme nurodytą datą. Prekės Pirkėjui perduodamos abiems šalims pasirašant Prekių perdavimo - priėmimo aktą, kurį parengia Pardavėjas.
9.2. Jei Pardavėjas iki suderintos datos neperduoda Prekių Pirkėjui, jis (Pardavėjas), Pirkėjui pareikalavus, sumoka jam 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo visos Užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
9.3. Jei Pardavėjas vėluoja perduoti Prekes ilgiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų, Pirkėjas turi teisę nutraukti Užsakymą ir kartu šią Sutartį, el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt ir telefonu +370 675 46595 apie tai pranešęs Pardavėjui, jei Pardavėjas Prekių neperduoda per Šalių nustatytą protingą papildomą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 7 (septynios) darbo dienos.
9.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjui internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt, pasirenka ir nurodo vieną iš Prekių perdavimo būdų:
9.4.1. Nemokamas Prekių atsiėmimas iš sandėlio Panevėžyje.
9.4.2. Prekių pristatymas nurodytu adresu (kaina derinama individualiai).
9.5. Prekių atsiėmimas iš sandėlio Panevėžyje:
9.5.1. Paruošus Prekes perdavimui, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie tikslų Prekių atsiėmimo adresą.
9.5.2. Paruoštas perdavimui Prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo pranešimo, kad Užsakymas jau yra paruoštas atsiimti, gavimo momento. Jei Pirkėjas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po Pardavėjo pranešimo delsia ar vengia atsiimti Prekes, tai jis moka Pardavėjui už Prekių sandėliavimą po 5 (penkis) eurus, įskaitant PVM, už kiekvieną sandėliavimo dieną.
9.5.3. Atsiimant Prekes, būtina turėti Pardavėjo patvirtintą Užsakymo lapą.
9.5.4. Atsiimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti ir įsitikinti, ar jose nėra akivaizdžių pakuotės pažeidimų, trūkumų ar kitų neatitikimų. Apie pastebėtus trūkumus ar jų nebuvimą pažymima Prekių perdavimo - priėmimo akte. Vėliau pretenzijos dėl šių trūkumų nebus priimamos ir bus laikoma, kad trūkumų nebuvo arba jie buvo aptarti. Pirkėjas, priimdamas Prekes, privalo nedelsiant patikrinti, ar perduotos Prekės atitinka Užsakyme nurodytą Prekių asortimentą, komplektaciją, kiekį ir kokybę. Pirkėjas taip pat privalo apžiūrėti Prekių išorę. Prekių priėmimo metu rasti Prekių trūkumai privalo būti parodyti Pardavėjui. Vėliau pretenzijos dėl akivaizdžių, išorinės apžiūros metu galimų nustatyti Prekių trūkumų nepriimamos ir laikoma, kad trūkumų nebuvo arba jie buvo aptarti, garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra taikomi. Jeigu pažeidimus (gamyklinį broką, komplektacijos neatitikimus) ar kitus neatitikimus Pirkėjas pastebi vėliau, apie tai reikia pranešti el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt arba skambinti telefonu +370 675 465957. Nesklandumus, kilusius dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigojęs pašalinti per 15 (penkiolika) - 45 (keturiasdešimt penkias) d. d. nuo pretenzijos užregistravimo.
9.6. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:
9.6.1. Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt pranešti asmens vardą ir pavardę, kuris priims Prekes. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis.
9.6.2. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui iš anksto su suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių perdavimo sąlygas.
9.6.3. Jei Pirkėjas sutartu su Pardavėju Prekių pristatymo metu vengia ar delsia priimti Prekes, tai jis moka Pardavėjui už jo Prekių sandėliavimą po 5 (penkis) eurus, įskaitant PVM, už kiekvieną sandėliavimo dieną.
9.6.4. Prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas. Prekės nėra užnešamos ir / ar įnešamos į patalpas.
9.6.5. Prekės gali būti įnešamos ir / ar užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį.
9.6.6. Priimant Prekes, būtina turėti Pardavėjo patvirtintą Užsakymo lapą.
9.6.7. Priimdamas Prekes, Pirkėjas privalo patikrinti ir įsitikinti, ar jose nėra akivaizdžių pakuotės pažeidimų, trūkumų ar kitų neatitikimų. Pirkėjas taip pat privalo nedelsiant patikrinti, ar perduotos Prekės atitinka Užsakyme nurodytą Prekių asortimentą, komplektaciją, kiekį ir kokybę, patikrinti, ar nėra akivaizdžių Prekių trūkumų. Apie pastebėtus akivaizdžius Prekių trūkumus ar jų nebuvimą pažymima Prekių perdavimo - priėmimo akte. Vėliau pretenzijos dėl nurodytų trūkumų nėra priimamos ir laikoma, kad trūkumų nebuvo arba jie buvo aptarti, garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra taikomi. Jeigu išpakavus Prekę nustatomas jos gamyklinis brokas, mechaninis pažeidimas, komplektacijos ar kiti trūkumai, Pirkėjas privalo per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Prekės priėmimo momento kreiptis į Pardavėją dėl trūkumų pašalinimo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo išsaugoti pakuotę ir, esant Pardavėjo pareikalavimui, pateikti ją patikrinimui. Jeigu pakuotė neišsaugojama, pretenzijos dėl Prekės kokybės nepriimamos.
9.6.8. Jei užsakytos Prekės yra užsakytos iš baldų salono ekspozicijos ir / ar su surinkimo paslaugomis, Pirkėjas perdavimo metu privalo išpakuoti apsauginę plėvelę, nuodugniai apžiūrėti ir nedelsiant patikrinti, ar perduotos Prekės atitinka Užsakyme nurodytą Prekių asortimentą, komplektaciją, kiekį ir kokybę, patikrinti, ar nėra Prekės trūkumų (jeigu Prekės pristatomos iš ekspozicijos galimi trukūmai yra nurodomi Užsakymo informacijoje). Apie pastebėtus akivaizdžius Prekių trūkumus ar jų nebuvimą pažymima Prekių perdavimo - priėmimo akte. Vėliau pretenzijos dėl nurodytų trūkumų nėra priimamos ir laikoma, kad trūkumų nebuvo arba jie buvo aptarti, garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra taikomi.
9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių perdavimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra perduodamos arba perduodamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.8. Prekės (baldai), jeigu neužsakytos surinkimo paslaugos, Pirkėjui perduodamos nesurinktos, supakuotos. Kartu pridedama surinkimo instrukcija.
9.9. Jeigu kartu su Prekėmis yra užsakoma Prekių užnešimo paslauga, apie tai pažymima ir paslaugos kaina detalizuojama Užsakyme. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos visos sąlygos Prekėms užnešti, t.y. būtų neužstatyti praėjimai bei patalpos ir pan. Jeigu Prekių įnešti neįmanoma dėl nesudarytų tinkamų sąlygų, užnešimo paslaugų mokestis negrąžinamas.
9.10. Jeigu kartu su Prekėmis yra užsakoma Prekių surinkimo paslauga, apie tai pažymima ir paslaugos kaina detalizuojama Užsakyme. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos visos sąlygos Prekėms užnešti, t.y. būtų neužstatyti praėjimai bei patalpos ir pan. Jeigu Prekių įnešti neįmanoma dėl nesudarytų tinkamų sąlygų, užnešimo ir surinkimo paslaugų mokestis negrąžinamas.
9.11. Visa Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo momento.


10.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt parduodamos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Prekių kokybė turi atitikti Prekės aprašyme, Užsakyme ir šioje Sutartyje nurodytus reikalavimus.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt esančios Prekės ir audinių pavyzdžiai savo spalva, forma ir / arba kitais parametrais gali neatitikti realaus dydžio, spalvos ir formos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.4. Visoms pagal Užsakymą ir šią Sutartį užsakytoms Prekėms yra suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, jei nėra nurodyta kitaip Prekės aprašyme, šioje Sutartyje ar kituose Pirkėjui perduodamuose susijusiuose dokumentuose.
10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.6. Prekių garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
10.7. Garantija taikoma, jeigu garantiniu laikotarpiu surenkant Prekes buvo laikomasi baldų surinkimo instrukcijų ir Prekės buvo naudojamos pagal šioje Sutartyje numatytas Prekių eksploatavimo ir priežiūros taisykles.
10.8. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu atsako už tuos Prekių trūkumus, kurie buvo Prekių perdavimo momentu (jeigu jie nebuvo aptarti su Pirkėju) arba atsiradusiems po Prekių perdavimo dėl Pardavėjo ar gamintojo kaltės. Garantija galioja visoms Prekių sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, išskyrus buitinėje technikoje, korpusiniuose ir kituose balduose įmontuotoms apšvietimo (halogeninėms) lemputėms ir transformatoriams. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl Prekių pervežimo ir / arba sumontavimo, kai pervežimo ir / arba montavimo darbus atlieka ne Pardavėjas. Garantija netaikoma toms Prekių eksploatavimo ir priežiūros taisyklėse nurodytoms Prekių savybėms, kurios pažymėtos ar suprantamos kaip nelaikomomis defektinėmis.
10.9. Pardavėjas neatsako:
10.9.1. už patalpos, kur montuojamos ir / ar laikomos Prekės, trūkumus ar neatitikimus Prekei, pvz., sienos ar grindys yra nelygios ir kiti defektai, dėl kurių, sumontavus Prekę, matyti plyšiai ar kiti defektai;
10.9.2. už Prekės nesuderinamumą su kitais patalpoje esančiais baldais, inžinerinėmis komunikacijomis bei kitais daiktais;
10.9.3. jeigu gautos užsakytos Prekės atrodo kitaip nei tikėjosi Pirkėjas;
10.9.4. jeigu Pirkėjo namuose esančios durys, pertvaros bei kiti baldai trukdo įnešti nupirktas Prekes į reikiamą patalpą;
10.9.5. už Prekių trūkumus ar pažeidimus, kurie atsirado Pirkėjui savarankiškai transportuojant Prekes ir / ar jas savarankiškai surenkant. Pirkėjas taip pat privalo vadovautis baldų surinkimo schema, o jai nesant, informuoti Pardavėją ir nerinkti Prekių;
10.9.6. jei Prekės naudojamos ne pagal paskirtį.
10.10. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo ar Prekių gamintojo atstovui leisti apžiūrėti Prekes, perduoti jas ar jų dalį remontui, jei įmanoma, leisti atlikti smulkų remontą Pirkėjo namuose.
10.11. Pretenzijos dėl Prekių kokybės pareiškiamos el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt ir telefonu +370 675 46595 apie tai informavus Pardavėją. Pareikšdamas pretenziją, Pirkėjas turi pateikti Prekių įsigijimo dokumentus ir papildomą informaciją apie neatitiktį, t.y. raštišką paaiškinimą apie neatitikties nustatymo aplinkybes, nuotraukas ir pan., reikalingą neatitikties kilmei nustatyti. Prireikus Prekės kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti Prekę Pardavėjui pristato Pirkėjas. Pirkėjui ir Pardavėjui sutarus, Prekės kokybė gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje Prekė yra faktiškai laikoma ar naudojama.
10.12. Dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius trūkumus ir pažeidimus Pardavėjas gali šalinti Pirkėjo sąskaita pagal Pardavėjo ir Pirkėjo suderintus įkainius.
10.13. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15 (penkiolika) - 45 (keturiasdešimt penkias) darbo dienas.


11.1. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis Nutarimu ir CK 6.228(7) ir 6.228(10) straipsniais.
11.2. Vadovaujantis CK 6.228(10) str. Pirkėjas gali nenurodydamas priežasties per keturiolika dienų nuo visų Sutartyje nurodytų Prekių pristatymo atsisakyti Sutarties, išskyrus šiuos atvejus:
a) Pirkėjas papildomai užsako surinkimo paslaugas ir Prekės yra pradedamos rinkti, ruošiamos pristatymui ir pristatomos surinktos ir/ar surenkamos Pirkėjo nurodytoje vietoje. Tokiu atveju yra laikoma, kad Prekės yra paruoštos pagal specialius Pirkėjo poreikius ir nėra grąžinamos.
b) Pirkėjas užsako minkštus baldus (sofos, kampinės sofos, foteliai, pufai ir pan.) su pasirinktu audiniu. Tokiu atveju yra laikoma, kad Prekės yra gaminamos pagal specialius Pirkėjo poreikius ir nėra grąžinamos.
c) Pirkėjas užsako medžio masyvo baldus, kurie Pirkėjui perduodami surinkti. Tokiu atveju yra laikoma, kad Prekės yra paruoštos pagal specialius Pirkėjo poreikius ir nėra grąžinamos.
d) Pirkėjas užsako Prekę iš ekspozicijos. Ekspozicinė Prekė yra laikoma naudota ir vadovaujantis Nutarimo 16 punktu gali būti keičiamos ar grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.
11.3. Pirkėjas, pageidaujantis atsisakyti Sutarties pagal Sutarties 11.2 punktą ir grąžinti Prekes, turi informuoti Pardavėją el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt, nurodydamas užsakymo numerį ir Prekių sąrašą, kurias nori grąžinti arba užpildytą Pardavėjo el. paštu pateiktą formą. Pardavėjas per 2 darbo dienas patvirtina prašymo gavimą ir toliau kontaktuoja su Pirkėju dėl grąžinimo eigos.
11.4. Prekių grąžinimo eiga:
11.4.1. Pirkėjas pageidauja, kad Prekės būtų grąžinamos Pardavėjo transportu:
a) Pardavėjas su Pirkėju iš anksto suderina planuojamą Prekių paėmimo laiką;
b) Visas Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Transportavimo mokestis yra 5% (penki procentai) nuo grąžinamų Prekių vertės, tačiau negali būti mažesnis nei 25 Eur (dvidešimt penki eurai). Pirkėjas įsipareigoja Prekes pakrauti į Pardavėjo transportą. Jeigu yra reikalingos Prekių pakrovimo paslaugos, taikomas papildomas 15 Eur (penkiolika eurų) mokestis.
c) Pirkėjui pinigai grąžinami suderintu būdu (gryni pinigai ar banko pavedimas) per ne didesnį nei 10 darbo dienų terminą nuo Prekių grąžinimo.
11.4.2. Pirkėjas pageidauja Prekes grąžinti savarankiškai:
a) Pirkėjas informuoja Pardavėją apie planuojamą pristatymo laiką. Prekių grąžinimo vieta - baldų salonas "AA Baldų galerija", adresas Tulpių g. 1A, Panevėžys. Sandėlio darbo laikas I-V 8:00 - 17:00 val.
b) Visas prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
c) Pirkėjui pinigai grąžinami suderintu būdu (gryni pinigai ar banko pavedimas) per ne didesnį nei 5 darbo dienų terminą nuo Prekių grąžinimo.
11.5. Pirkėjo prašymas atsisakyti Sutarties ir grąžinti kokybiškas Prekes gali būti tenkinamas tik jeigu:
a) Prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos;
b) Išsaugotos ir nepažeistos originalios Prekių pakuotės;
c) Prekės (t.y.) baldai nėra surinkti ir nebandyti rinkti;
d) Grąžinamos Prekės yra tos pačios komplektacijos, kurios buvo pristatyti;
e) Pateikti įsigijimo dokumentai (banko pavedimo išrašas, PVM sąskaita faktūra, kasos ir/ar pinigų priėmimo kvitai ir kt.);
11.6. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir / arba buvo sugadintos ir / arba prarado prekinę išvaizdą. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę, nelaikomi esminiais Prekės išvaizdos pakitimais. Pirkėjas įsipareigoja pakuotę atidaryti jos nesuplėšant ir išoriškai nepažeidžiant.
11.7. Pardavėjui sutikus, Prekė gali būti grąžinta su pažeista pakuote ir / ar panaudota. Tokiu atveju yra vertinamas Prekės vertės sumažėjimas, kuris yra ne mažiau nei 25% Prekės vertės.
11.8. Už suteiktas paslaugas (t.y. užnešimo, baldų surinkimo ir kt.) pinigai negrąžinami.
11.9. Kai grąžinama gauta ne ta Prekė ir / arba nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis. Jei pardavėjas neturi analogiškų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekę (-es) sumokėtus pinigus.

12.1. Pirkėjas atsako už internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt Užsakymo pateikimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Pardavėjui pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve www.librobaldai.lt.
12.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt esančias nuorodas.


13.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Užsakymo pateikimo formoje Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


14.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Užsakymo ir kartu šios Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Užsakymas ir kartu Sutartis neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Užsakymo ir Sutarties sudarymo metu bei negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
14.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma įvykdyti Užsakymo ir kartu šios Sutarties, yra laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Užsakymo ir Sutarties įvykdymui.
14.3. Užsakymo ir Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo nedelsiant pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.


15.1. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šios Sutarties pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma, abiems šalims (Pirkėjui ir Pardavėjui) raštu sutarus.
15.3. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal Užsakymą ir kartu šią Sutartį įvykdymo.
15.4. Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Jeigu derybų keliu nesutarimų nepavyksta išspręsti, jie sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
15.5. Ši Sutartis yra aktuali nuo 2023 metų gruodžio 5 dienos.

Pardavėjo rekvizitai:
UAB „Pauluma“
Įmonės kodas: 148430870
PVM mokėtojo kodas: LT484308716
Registruotos buveinės adresas: Tulpių g. 1A, Panevėžys
Tel.: +370 45 58 18 62
El. pašto adresas: info@pauluma.lt
Bankas: AB Bankas Swedbank, A/S: LT6973000100704899751.1. Baldai turi būti renkami tiksliai vadovaujantis surinkimo instrukcija. Baldai turi būti statomi sausose, vėdinamose patalpose ant lygaus, kieto paviršiaus. Baldai turi būti renkami vengiant neatsargių smūgių ir įbrėžimų, kurie turėtų įtakos ar pakeistų baldo kokybę ar išvaizdą. Surinkimo metu rekomenduojama uždengti grindis, siekiant išvengti baldų ir grindų paviršiaus subraižymų.
1.2. Staigūs santykinės oro drėgmės ir / arba temperatūros pokyčiai gali stipriai pažeisti baldus arba jų dalis. Optimali oro drėgmė patalpoje - 45 - 60%. Optimali oro temperatūra patalpoje - nuo +18˚C iki +25˚C minkštiems baldams ir nuo +15˚C iki +25˚C korpusiniams baldams. Patalpoje būtina sudaryti sąlygas, kad oro srautas cirkuliuotų ir patalpos būtų vėdinamos.
1.3. Baldus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, tiesioginio elektros prietaisų poveikio, aukštos temperatūros, skysčių ir rūgščių poveikio, mechaninio poveikio (vengti smūgių, nebraižyti paviršių aštriais daiktais ir pan.). Baldų negalima statyti arčiau nei 1 m iki šilumos šaltinių, židinių, oro kondicionierių. Baldai negali būti glaudžiami prie drėgnų sienų. Privalu užtikrinti, kad ant baldų nepapultų karštų daiktų, t.y. lygintuvų, puodų, kompiuterių ar pan. Privaloma vengti atviros ugnies ir drėgmės. Reikia vengti vandens, alkoholio, skiediklio, tirpiklių ir įvairių kitų cheminių priemonių poveikio baldams. Dėl sąlyčio su skysčiu baldai gali būti neigiamai paveikti, t.y. gali atsirasti paviršiaus dėmių ir nelygumų, atšokti briaunos ir pan. Tai nėra Prekės defektas. Priemonės, skirtos baldų valymui, yra naudojamos tik su baldų naudotojo atsakomybe, prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje. Atsiradusias dėmes ar išsiliejusius skysčius reikia valyti nedelsiant.
1.4. Baldų negalima stumdyti, nes galima pažeisti pačius baldus ir / arba grindų paviršių. Baldų pernešimas turi būti atliekamas pakeliant juos nuo žemės. Tai leis išvengti galimų grindų apgadinimų. Taip pat rekomenduojama priklijuoti paminkštinimus po kojelėmis. Perkeliant stalus ir žurnalinius staliukus į kitą vietą, visuomet pirma reikia juos išrinkti, kad nepažeistumėte baldo konstrukcijos ir rėmų.
1.5. Baldai yra pritaikyti tik buitiniam naudojimui. Baldai nėra pritaikyti naudoti komercinėse patalpose.
1.6. Kambario baldų negalima naudoti lauke.
1.7. Visi baldai ir su jais susijusios prekės turi būti naudojamos ir prižiūrimos protingai, saugantis ir tik pagal tikslinę jų ir jų dalių paskirtį.


2.1. Išpakavus baldą, nerekomenduojama juo iškart naudotis. Patartina baldą kuriam laikui palikti išsivėdinti.
2.2. Baldai turi būti pastatyti ant lygaus paviršiaus. Baldą reikia statyti 5 - 10 cm atstumu nuo sienos, kad neatsirastų nusitrynimų ar įspaudimų.
2.3. Prieš pirmąkart naudojant baldo išlankstymo funkciją reikia įsitikinti, jog visos transportavimo apsaugos yra pašalintos.
2.4. Baldų transportavimo metu gali atsirasti papildomi suglamžymai, audinio klostės. Tokiu atveju rekomenduojamas rankinis baldo dalių (porankių, pagalvių ir pan.) formavimas, kuris leis greičiau išgauti reikiamą baldo formą ir sugrąžins baldų audinį į natūralią padėtį.
2.5. Minkštieji baldai yra gaminami naudojant minkštas medžiagas ir negali būti išmatuoti ypač tiksliai pagal matmenis. Nedideli baldo matmenų nukrypimai, siūlių nevienodumai, pagalvių nevienodumai ir pan. yra neišvengiami ir būdingi minkštiems baldams. Tai nelaikoma baldo defektu.
2.6. Tarpusavyje nesujungtos baldų dalys, nesudarančios vientisos baldo detalės, taip pat poziciją keičiančios nestacionarios baldo dalys, tokios kaip pvz. pakeliami nugaros atlošai, dėl savo dinamiškumo ir baldo konstrukcijos gali turėti nedidelių skersinių ir išilginių nesutapimų, kurių išvengti neįmanoma ir kurie gali būti koreguojami (išlyginami) baldų naudotojo rankiniu būdu. Tai yra normali prekės būsena ir nėra laikoma defektu.
2.7. Baldai negali būti keliami už porankių, traukiami už galvūgalio, minkštųjų atkaltės pagalvių, porankių ar nugaros pagalvių.
2.8. Prieš pradedant gaminio naudojimą, jį reikia apsaugoti gamintojo arba Pardavėjo rekomenduotomis valymo ir konservavimo priemonėmis.
2.9. Baldai turi būti naudojami pagal paskirtį. Negalima stovėti, šokinėti ant minkštų baldų ir sėdėti ant jų porankių ar atlošų.
2.10. Per pirmuosius tris naudojimo mėnesius baldo porolonas turėtų suminkštėti ir toks išlikti.
2.11. Įvairių skirtumų (aukščių, susiraukšlėjimo, įdubimų ir pan.) atsiradimas dėl netolygaus baldo naudojimo nėra baldo defektas. Rekomenduojama reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti toje pačioje pamėgtoje vietoje.
2.12. Naudojant minkštus baldus su pagalvėmis, reikalinga jų formavimą rankomis kartoti priklausomai nuo baldo naudojimo intensyvumo.
2.13. Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas (natūralaus medžio tekstūros, laminuotos medžio drožlių plokštės, odos ar baldinio audinio ir kt. medžiagų atspalvio nevienodumas ir pan.) nelaikomas prekės kokybės defektu. Minkštuose balduose laikui bėgant atsiranda papildomos raukšlės ir susigulėjimai, kurie jokiu būdu nėra defekto ženklas. Tai visiškai normalus reiškinys ir neišvengiama apmušalais aptrauktų baldų savybė. Minkštiems baldams yra leistinas apmušalų laisvumas, tai nėra gaminio defektas. Dėl suslėgimo, kūno svorio ir šilumos, kūno bei oro drėgmės ir nuo kitų aplinkybių gali daugiau ar mažiau pastebimai pakisti audinio pūko sugulimo kryptis, kuri dėl šviesos atspindžio sudaro “dėmės” regimybę. Tai yra tipiška prekinė savybė ir nereiškia kokybės defekto. Natūraliu naudojimo efektu taip pat yra laikomas ir kokybės defekto nereiškia apdangalo raukšlėjimasis, sėdimosios dalies išsisėdėjimas, audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos nutrynimai, blizgesys, odos įtrūkimai ir lupimasis, kurių išvengti padeda tinkama priežiūra. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės - tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas.
2.14. Laikui bėgant gali atsirasti Prekės atspalvio nevienodumas, kurį sąlygoja blukinantis šviesos poveikis.
2.15. Reikia vengti betarpiško baldo apmušalo kontakto su žmogaus kūno prakaitu, gyvūnų ir augalų kilmės riebalais. Be to, negalima dėti ant baldų laikraščių, žurnalų ir pan. - dažai gali įsigerti ir sugadinti baldo apmušalą. Džinsai ir kiti drabužiai, baldų apdangalai (pledai), bei daiktai, pagaminti iš dažančio audinio (medžiagos), gali palikti matomų dėmių ant baldo apmušalo.
2.16. Neleiskite naminiams gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos ir kt. detales, o seilės bei prakaitas daro neigiamą poveikį apmušalams.
2.17. Natūrali oda turi savo būdingą kvapą, leistinus faktūros ir atspalvių skirtumus, taip pat gali turėti įvairių rūšių randus, įspaudimus, strijas, gyslas, raukšles bei žymes po įkandimų - tai tik odos natūralumo įrodymas ir jokiu būdu nėra defektas. Pagal technologiją baldų gamybai gali būti naudojama skirtingo storio ir kietumo oda, atsižvelgiant į vietą, kur gaminyje ji bus panaudota.
2.18. Natūrali oda, dirbtinė oda, gobelenas, mediena gali turėti savo specifinį kvapą.
2.19. Negalima traukti pakeliamo ar ištraukiamo mechanizmo tik vienoje pusėje. Pakeliamą ar ištraukiamą mechanizmą visada traukite tik ties centru.
2.20. Visada patys išlankstykite ir sulankstykite miego ir poilsio mechanizmą, neleiskite vaikams to daryti savarankiškai.
2.21. Vienos sėdimos vietos apkrova - ne didesnė nei 100 kg (jeigu gamintojas nenurodo kitaip).
2.22. Minkštų baldų mechanizmai gali skleisti papildomus garsus. Mechanizmai turi būti reguliariai sutepami tam skirtomis priemonėmis. Minkšti baldai su miegamais mechanizmais turi būti išskleidžiami, traukiant mechanizmą tik ties centru. Minkštiems baldams su miegojimo funkcija reikia naudoti antčiužinį arba storesnį paklotą. Pažymėtina, kad minkšti svetainės baldai yra skirti sėdėjimui ir poilsiui, jie nėra skirti kasdieniam, komfortiškam miegojimui. Transformacijos mechanizmai nėra pritaikyti kasdieniam naudojimui. Minkštuose balduose su miegojimo funkcija gali būti ar laikui bėgant atsirasti aukščio nelygumai tarp sudedamųjų dalių - tai nėra prekės defektas (aukščio skirtumai gali susidaryti ir dėl sėdimojoje dalyje atsiradusių susigulėjimų ar įdubimų).
2.23. Baldų apmušalams valyti naudokitės tik atitinkamų registruotų įmonių valymo paslaugomis arba naudokite parduodamas sertifikuotas priemones, skirtas tik atitinkamų baldų apmušalų priežiūrai, laikykitės jų naudojimosi taisyklių bei baldo gamintojo rekomendacijų.
2.24. Minkšti baldai turi būti reguliariai nusiurbiami dulkių siurbliu, naudojant specialų antgalį ir pasirinkus atitinkamą galią. Dėmės ir purvas turi būti valomi iš karto jiems atsiradus, naudojant specialias valymo priemones. Dėmes rekomenduojama valyti popieriniais rankšluosčiais arba nespalvotomis audinio skiautėmis sukamaisiais judesiais, smarkiai nespaudžiant ir stipriai netrinant, t.y. taip, kad nepažeistumėte apmušalo paviršiaus ir neišplėstumėte dėmės. Išvalytą vietą reikia nusausinti, tačiau negalima pūsti karšto oro ar lyginti lygintuvu. Sausam purvui pašalinti rekomenduojama atsargiai nušluoti baldą sausu audiniu ar švelnių šerių šepečiu. Negalima minkštų baldų valyti kietu ir / ar šiurkščiu daiktu, nes jis gali sugadinti apmušalą. Naudojant specialias valymo priemones, priemonė prieš tai turi būti išbandyta mažai matomoje vietoje. Negalima pilti specialių valymo priemonių tiesiai ant audinio ar odos. Specialių valymo priemonių sudėtyje negali būti spirito ar chloro, taip pat negalima naudoti valančių tirpiklių, acetono, baldų lako, terpentino, tepalų, muilo ir skalbimo miltelių, t.y. priemonių, kurios nėra skirtos atitinkamų baldų apmušalų priežiūrai. Odiniai baldai ir odinės baldų detalės turi būti valomi ir impregnuojami ne rečiau kaip 6 mėnesiai specialiomis odiniams baldams skirtomis priemonėmis, siekiant išvengti odos džiūvimo bei skilinėjimo. Odinius baldų apmušalus skalbti draudžiama.


3.1. Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas nėra laikomas kokybės defektu. Natūralaus medžio tekstūros, laminuotos medžio drožlių plokštės, kantuotės ir kt. medžiagų nevienodumai nėra laikomi gaminio kokybės defektu. Ilgą laiką šviesai tiesiogiai krintant ant tam tikrų detalių, gali susilpnėti jų chromatinės charakteristikos, palyginus su kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė šviesa - tai nėra gaminio defektas. Keičiant ir / arba papildant kai kuriuos baldų elementus skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Tai nėra laikoma Prekės defektu.
3.2. Negalima statyti karštų, drėgnų ir / arba sunkių (įskaitant gėlių vazonus) daiktų tiesiai ant baldų.
3.3. Ant korpusinių baldų statydami daiktus ilgesniam laikui (pvz. gėlių vazonus, žvakes ir pan.), būtina padėti po jais atitinkamą pagrindą (medinį ar medžiaginį padėkliuką, lėkštelę ar kt.). Sintetinių, guminių, plastikinių daiktų sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gadina baldų paviršių ir dėl kurių gali atsirasti paviršiaus dėmių ir nelygumų, atšokti briaunos ir pan. Tai nėra prekės defektas. Rekomenduojama naudoti medžiagines staltieses, servetėles ir įvarius uždangalus ar užtiesalus, taip pat periodiškai keisti priedų ir aksesuarų vietą ant baldų, kad jie nebūtų laikomi visą laiką toje pačioje vietoje.
3.4. Baldus būtina saugoti nuo drėgmės, skysčių (vandens, sulčių, kavos, riebalų, vyno ir t.t.), cheminių medžiagų (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.) poveikio. Išpylus skystį, baldą reikia nedelsiant nuvalyti. Baldų detalėms ilgesnį laiką būnant sąlytyje su vandeniu (ar kitais skysčiais), gali deformuotis plokštė ar atsiklijuoti briaunos.
3.5. Baldai privalo būti naudojami pagal paskirtį. Ant baldų negalima laipioti, šokinėti, naudoti jų pasilipimui ir kitaip naudoti ne pagal paskirtį, kad nesugadintumėte baldo konstrukcijos.
3.6. Reikia žinoti, kad kieti kėdžių ratukai yra skirti minkštai (kiliminei ir pan.) dangai, o guma padengti ratukai yra skirti kietai (parketui, laminatui, plytelėms ir pan.) grindų dangai.
3.7. Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu, nes taip galima pažeisti baldų konstrukciją.
3.8. Korpusinių baldų mechanizmai gali skleisti papildomus garsus. Mechanizmai turi būti reguliariai sutepami tam skirtomis priemonėmis.
3.9. Būtina vadovautis Pardavėjo ir / arba baldų gamintojo nurodytomis baldų maksimalios apkrovos taisyklėmis, t.y. neviršyti nurodytų maksimalių apkrovų. Maksimali stalčių / lentynų keliamoji galia - 5 kg (jeigu gamintojas nenurodo kitaip).
3.10. Korpusiniai baldai turi būti valomi tik specialiomis korpusinių baldų ir atskirų jų dalių priežiūrai skirtomis, abrazyvinių dalelių neturinčiomis ir neaštriomis valymo priemonėmis, minkštu audiniu arba specialiomis šluostėmis. Rekomenduojama geriau naudoti sugeriančią medžiagą, o ne mechaninį trynimą ar spaudimą. Nesunkiai išvalomas dėmes reikia šalinti iš karto, naudojant švarų, vandenyje sudrėkintą flanelės, gelumbės, pliušo ar kt. minkštą audinį. Jei nešvarumus sunku išvalyti, rekomenduojama naudoti specialius valiklius, kurie ne tik valo, bet gali ir apsaugoti, poliruoti, konservuoti, aromatizuoti ir turėti kitų naudingų savybių. Blizginti ir poliruoti baldus galima tik atidžiai perskaičius naudojamų priemonių sudėties aprašymą - per didelis silikono ir distiliuotos naftos kiekis gali pakenkti paviršiaus apdailai. Negalima naudoti kelių rūšių valymo priemonių vienu metu ar iškart paeiliui. Stiklo valiklių negalima purkšti ant matinio (šiurkštaus) stiklo paviršiaus. Laku padengtas stiklo paviršius negali turėti sąlyčio su kitais kūnais, kad nebūtų subraižytas ir / ar kitaip pažeistas lako paviršius. Plastiko baldai ir plastiko apdailos detalės turi būti valomos švelnia, minkšta drėgna šluoste, po to paviršius būtinai nusausinamas. Dažyti metaliniai paviršiai negali būti valomi mechaniniu būdu. Rekomenduojama naudoti specialiai dažytiems paviršiams skirtas valymo priemones.


4.1. Čiužinį galima laikyti, transportuoti ir naudoti tik padėtą horizontaliai. Negalima lenkti spyruoklinio ir bet kurio kito čiužinio.
4.2. Gaminio kvapas nėra laikomas defektu. Prieš pradedant naudoti naują čiužinį, rekomenduojama jį palikti vėdinamoje patalpoje.
4.3. Veikiamas šviesos porolonas keičia spalvą (gali pagelsti), tačiau nepraranda savo fizinių savybių. Spalvos kitimas nelaikomas gaminio defektu. Todėl čiužinį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo drėgmės.
4.4. Dvipusis čiužinys turi būti apverčiamas (pakeičiamos čiužinio pusės) ir apsukamas (sukeičiamas galvūgalis su kojūgaliu) bent kartą per 2 mėnesius tam, kad čiužinys būtų tolygiai apkraunamas ir nenukentėtų jo komfortabilumas. Čiužinį perversti turi bent 2 asmenys. Čiužinys taip pat turi būti išvėdinamas.
4.5. Čiužinį eksploatuoti rekomenduojama ant grotelių (priklausomai nuo čiužinio, tarpai tarp lentelių turi būti 3 - 5 cm) arba kito orui pralaidaus pagrindo.
4.6. Čiužinio užvalkalas (jei jis yra nuimamas) gali būti nuimamas tik būtinais atvejais, atsegus užtrauktuką. Čiužinio užvalkalo audinį reikia prižiūrėti taip, kaip nurodyta priežiūros etiketėje.
4.7. Čiužiniai yra skirti ne sėdėjimui, o gulėjimui. Sėdėjimas vienoje vietoje (pvz. žiūrint TV, skaitant ir pan.) pažeidžia čiužinį. Negalima čiužinio apkrauti sunkiais daiktais ir šokinėti ant jo.
4.8. Defektu nelaikomas natūralus čiužinio dėvėjimasis, t.y. dėl naudojimo atsiradęs dalinis čiužinio matmenų nuokrypis, dalinis čiužinio minkštumo padidėjimas ir kt. dėl čiužinio dėvėjimo atsirandantys natūralūs jo savybių pakitimai. Čiužinio audinio natūralus atsilaisvinimas taip pat nelaikomas kokybės defektu.
4.9. Miegui ir čiužinio naudojimui tinkama temperatūra - nuo +15˚C iki +18˚C, rekomenduojama santykinė oro drėgmė - ~60%.
4.10. Atsižvelgiant į higienos reikalavimus, čiužinius rekomenduojama keisti ne rečiau kaip kas 7 metus.

1.1. Internetinės parduotuvės www.librobaldai.lt operatorius ir duomenų valdytojas (toliau - Duomenų valdytojas) yra Pardavėjas.
1.2. Pirkėjas - veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekes internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas, tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.


3.1. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia Užsakymo pateikimo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, žinoti, kokiais būdais ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. pašto adresu uzsakymai@librobaldai.lt ir / arba paskambindamas numeriu +370 675 46595. Pirkėjas turi teisę į duomenų perkeliamumą. Tokiu atveju Pardavėjas per 2 (dvi) darbo dienas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą.
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris pateikia Užsakymą internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą Užsakymo pateikimo metu nurodytą informaciją) prekių ir / arba paslaugų Užsakymų apdorojimui ir / arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo arba kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
3.6. Asmens, kuris sutiko kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys yra saugomi aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 3 (trejus) metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po to kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami.
3.7. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas - UAB „Pauluma“, juridinio asmens kodas 148430870, bendrovės registruotos buveinės adresas Tulpių g. 1A, Panevėžys. UAB „Pauluma“ yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais - 8 45 581862 arba info@pauluma.lt. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis UAB "Pauluma" direktoriaus įsakymu patvirtinta asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo tvarka.


4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles.
4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie paskelbiami internetinėje parduotuvėje www.librobaldai.lt. Užsakymams, atliktiems iki Taisyklių pakeitimo datos, taikoma tą dieną galiojusi redakcija. Buvusias taisyklių redakcijas Pardavėjas gali pateikti Pirkėjo prašymu.
4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu (el. paštu ar kita forma) jos atsisakyti.


5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami el. paštu uzsakymai@librobaldai.lt arba įprastu paštu.
5.2. Duomenų valdytojas atsakymą pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.


6.1. Šios Taisyklės yra atnaujintos 2023 metų gruodžio 5 dieną.